Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση ακτινοσκοπικού μηχανήματος siemens – axiom icons R-100 (CPV 50421000-2) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.912,00€ με φπα