Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με αναλώσιμα υλικά της Μονάδας Τεχνικού νεφρού (CPV:33181500-7), ενδεικτικής δαπάνης 13.084,80€ με φπα.