Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2021 & 2022 και για τον έλεγχο της απογραφής των αποθεμάτων της χρήσης των ετών 2021 & 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV: 79212000-3), σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του Νόμου 3599/2007 και το άρθρο 11 του Νόμου 3697/2008, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.600,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή