Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με δέκα (10) σετ εκτομής
περιεδρικού συριγγίου (CPV:33162200-5), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.472,00€ με φπα