Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την κατασκευή και τοποθέτηση συλλέκτη ατμού 10″ στο λεβητοστάσιο, του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 4.340,00€ με φπα