Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κατάθεση προσφοράς για την συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης με δύο μετασχηματιστές ελαίου 630KVA έκαστος και συντήρηση γενικού πεδίου του πίνακα χαμηλής τάσης, του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:50800000-3), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 2.232,00€ με φπα