ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 218/2020

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για την ταυτοποίηση μικροβίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 33698100-0), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.