ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1532/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85875

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (CPV 15000000-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 240.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.