ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 704/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 85353
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου υγειονομικό υλικό (CPV 33140000-3) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 243.800,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.