Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υγρά καύσιμα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα) και του Κ.Ψ.Υ. Έβρου (Έδρα Ορεστιάδα) με υγρά καύσιμα και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου τη μέρα παράδοσης, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Νομό Έβρου.