ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια υγρών εμφάνισης – στερέωσης ακτινογραφικών (CPV:24931230-0) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 4.761,60€ με ΦΠΑ, (2.380,80€ για το πρώτο έτος και 2.380,80€ για την παράταση)