Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας (CPV:90921000-9), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 2.890,00€ με ΦΠΑ, (1.445,00€ για το πρώτο έτος και 1.445,00€ για την παράταση)