ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.800,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.