Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με βελόνες παρακέντησης φίστουλα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια για την προμήθεια με βελόνες παρακέντησης φίστουλα (CPV 33141324-7),για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.893,50€ με φπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει […]

Διαγωνισμός για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό (CPV 33170000-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.300,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διαγωνισμός

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€  με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη Οδηγίες ΤΕΥΔ

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1, 33111650-2). Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1,33111650-2) για τις ανάγκες του, συνολικού προϋπολογισμού 885.000 € με Φ.Π.Α., από το ΕΣΠΑ 2014-2020, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσκληση Τεχνικές Προδιαγραφές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα(1) επιπλέον έτος,, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του ΓN Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες (CPV 30192300-4), για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 26.660,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση Ανακοίνωση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, για το ΓΝ Διδυμοτείχου

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας. Προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής, με καθεστώς εκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για την ετήσια παροχή υπηρεσιών για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων του Ακτινολογικου Εργαστηρίου του Γενικου Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, με αναλώσιμα υλικά των αναπνευστήρων carescape της Μ.Α.Φ. (CPV 33141000-0)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με αναλώσιμα υλικά των αναπνευστήρων carescape της Μ.Α.Φ. (CPV 33141000-0), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.826,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  Διακήρυξη