Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€  με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διακήρυξη EEEΣ Διακήρυξη ΕΕΕΣ xml

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Γυάλινα Είδη Εργαστηρίου (CPV 33793000-5)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Γυάλινα Είδη Εργαστηρίου (CPV 33793000-5), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 37.000,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με χαρτοβάμβακα (CPV33771000-5)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χαρτοβάμβακα (CPV33771000-5) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 19.609,98€ συμπεριλαμβανομένου του φπα και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου φιαλιδίων με υπεροξείδιο του υδρογόνου (CPV 24315300-8)

Προμήθεια φιαλιδίων με υπεροξείδιο του υδρογόνου (CPV 24315300-8), για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με σάκους αίματος

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βαμβάκι (CPV333141117-3)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με βαμβάκι (CPV333141117-3) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος ,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 4.412,65€ συμπεριλαμβανομένου του φπα και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γάντια νιτριλίου

Πρόσκληση

Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με φίλτρα αιμοπροσρόφησης

Διακήρυξη ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις  ανάγκες του ΓΝ Διδυμοτείχου. Διαγωνισμός Οδηγίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Πρόσκληση