Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με έπιπλα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με έπιπλα  (CPV 39130000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 1.200,00€ με φπα  24% και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του ΓN Διδυμοτείχου με χειρουργικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικό υλικό (CPV 33169000-2), για ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 23.531,57€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Πρόσκληση

Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου από τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ

Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου από τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ, κο Τσαλικάκη Γ. Δημήτριο Δελτίο τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την κατασκευή ηχοπετάσματος, ήτοι ηχομονωτικών και ηχοαπορροφητικών παρεμβάσεων, στη Μονάδα Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την κατασκευή ηχοπετάσματος, ήτοι ηχομονωτικών και ηχοαπορροφητικών παρεμβάσεων (CPV: 44112600-4),  στη Μονάδα Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.267,00€ με  ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Πρόσκληση

Διαγωνισμός για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με πούδρα αμέσου επίσχεσης μεγάλων αιμορραγιών

Διαγωνισμός για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πούδρα αμέσου επίσχεσης μεγάλων αιμορραγιών (CPV 33600000-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 101.700,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διακήρυξη Περίληψη διαγωνισμού ΕΕΕΣ-pdf ΕΕΕΣ-xml Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με βελόνες παρακέντησης φίστουλα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια για την προμήθεια με βελόνες παρακέντησης φίστουλα (CPV 33141324-7),για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.893,50€ με φπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει […]

Διαγωνισμός για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό (CPV 33170000-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.300,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διαγωνισμός

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€  με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη Οδηγίες ΤΕΥΔ

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1, 33111650-2). Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1,33111650-2) για τις ανάγκες του, συνολικού προϋπολογισμού 885.000 € με Φ.Π.Α., από το ΕΣΠΑ 2014-2020, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσκληση Τεχνικές Προδιαγραφές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα(1) επιπλέον έτος,, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Πρόσκληση