Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής, με καθεστώς εκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για την ετήσια παροχή υπηρεσιών για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων του Ακτινολογικου Εργαστηρίου του Γενικου Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, με αναλώσιμα υλικά των αναπνευστήρων carescape της Μ.Α.Φ. (CPV 33141000-0)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με αναλώσιμα υλικά των αναπνευστήρων carescape της Μ.Α.Φ. (CPV 33141000-0), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.826,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης (cpv:79713000,5), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  Διακήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ιατρικά αέρια (CPV:24111500-0)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρικά αέρια (CPV:24111500-0), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης  ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης  15.651,50€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, cpv 7971300-5

Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, cpv 7971300-5,  για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 200.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.000,00€  με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διακήρυξη EEEΣ Διακήρυξη ΕΕΕΣ xml

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Γυάλινα Είδη Εργαστηρίου (CPV 33793000-5)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Γυάλινα Είδη Εργαστηρίου (CPV 33793000-5), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 37.000,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με χαρτοβάμβακα (CPV33771000-5)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χαρτοβάμβακα (CPV33771000-5) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 19.609,98€ συμπεριλαμβανομένου του φπα και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου φιαλιδίων με υπεροξείδιο του υδρογόνου (CPV 24315300-8)

Προμήθεια φιαλιδίων με υπεροξείδιο του υδρογόνου (CPV 24315300-8), για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με σάκους αίματος

Πρόσκληση