Πρόσκληση για προμήθεια συσκευής θερμοσυγκόλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μία (1) συσκευή θερμοσυγκόλησης για το σφράγισμα ρολών αποστείρωσης του Χειρουργείου (CPV 42664100-9), ενδεικτικής δαπάνης 4.300,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με υγειονομικό υλικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια με επιδεσμικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με επιδεσμικό υλικό (CPV333141110-4) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 29.984,32€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με σετ ρεζοσκοπίου μονής ροής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα(1) σετ ρεζοσκοπίου μονής ροής, συμβατό με την υπάρχουσα οπτική του ρεζεσκοπίου TURis του Νοσοκομείου (CPV 33125000-5),ενδεικτικής δαπάνης 5.150,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια σχισμοειδούς λυχνίας με ηλεκτρικό τραπέζι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια (1) σχισμοειδή λυχνία με ηλεκτρικό τραπέζι (CPV31532100-5), ενδεικτικής δαπάνης 5.500,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γεννήσεων Οδηγίες στα ελληνικά Οδηγίες στα αγγλικά Εγκύκλιος

Πρόσκληση για προμήθεια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πέντε (5) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρεις (3) οθόνες (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.000,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια αναλώσιμου υλικού για το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό εργαστήριο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νσζοκομείου Διδυμοτείχου με Αναλώσιμο Υλικό Μικροβιολογικού & Ακτινολογικού Εργαστηρίου (CPV 33790000-4), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης27.860,00€ € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια με Υγρό Οξυγόνο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8485/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 173108 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ