Πρόσκληση για εξοπλισμό συστήματος επούλωσης τραυμάτων

 Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους με cpv 33000000-0 αναλώσιμα και συνοδό εξοπλισμό συστήματος επούλωσης τραυμάτων με τη μέθοδοδ της αρνητικής πίεσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

Πρόσκληση για προμήθεια βελόνας ραδιοσυχνοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου μίας βελόνης καυτηριασμού ηλεκτροδίου ραδιοσυχνότητας με την τεχνολογία RFA,(CPV 33000000-0), ενδεικτικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Υγειονομικό Υλικό Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων προσωπικού του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που προέκυψαν από το προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Πρόσκληση

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των προσωπικών δεδομένων Διακήρυξη

Πρόσκληση για προμήθεια με φωτοαντιγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με φωτοαντιγραφικό χαρτί(CPV30197643-5) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 8.370,00€ με ΦΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Πληροφοριακά Συστήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7088/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 171298 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροδφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV : 72261000-2) και β) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού ΣυστήματοςεΥγείας «ΑΣKΛΗΡΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL» (SLA) (CPV: 50312600-1) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με […]

Πρόσκληση για προμήθεια με γάντια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια μιας χρήσεως (CPV18424300-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.678,00€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ