ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς κα Σωτηρία και κ. Παναγιώτη Αραμπατζή για τη μεγάλη Δωρεά τους προς το Γ.Ν. Διδυμοτείχου. Ευχαριστήρια επιστολή

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Ακτινολογικά φιλμ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Ακτινολογικά φιλμ (CPV 32354100-0),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διακήρυξη ΕΕΕΣ-PDF ΕΕΕΣ-XML

Ανακοίνωση εγγραφών στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αίτηση Εγγραφής στον Κατάλογο Αίτηση για Εγγραφή με ελεύθεση επιλογή

Διακήρυξη για ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 261124 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή  για την διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696100-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ […]

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Π/Υ Λογιστικής Υποστήριξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανεύρεση αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης (CPV 79210000-9), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 90.000,00€. Διακήρυξη ΕΕΕΣ-PDF ΕΕΕΣ-XML Ανακοίνωση

Πρόσκληση για προμήθεια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας με ηλεκτρικές συσκευές

Προμήθεια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας με ηλεκτρικές συσκευές (CPV: 39710000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 2.300,00€ με φπα 24% Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια εξοπλισμού συμβατού με την υπάρχουσα οπτική του ρεζεκτοσκοπίου TURis OLYMPUS

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό , συμβατός με τηνυπάρχουσα οπτική του ρεζεκτοσκοπίου TURis OLYMPUS του Νοσοκομείου (CPV 33162200-5), ενδεικτικής δαπάνης 2.480,00€ με φπα 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής» Πρόσκληση

Διαγωνισμός για την  προμήθεια του  Κέντρου  Ψυχικής  Υγείας  Ορεστιάδας  με έπιπλα (CPV: 39130000-2)

Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την  προμήθεια του  Κέντρου  Ψυχικής  Υγείας  Ορεστιάδας  με έπιπλα (CPV: 39130000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 2.850,00€ με φπα 24% Διαγωνισμός

Προμήθεια με Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού απο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας Ενημέρωση

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης χειρουργικού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 248354 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV 50421000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.548,80€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης Οδηγίες ΕΕΕΣ