Πρόσκληση για την προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτροδίων Διαθερμικής Νευρόλυσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτροδίων Διαθερμικής Νευρόλυσης (CPV 31711140-6), για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών του Αναισθησιολογικού  Τμήματος/ιατρείο πόνου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.657,00€ με φπα, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός (1) συστήματος θερμονευρόλυσης μέσω παλμικών ραδιοσυχνοτήτων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

Πρόσκληση για προμήθεια αναλώσιμου υλικού αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υλικόαποστείρωσης(CPV33695000-8) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικήςδαπάνης 18.000,00€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη διαγωνισμού για διακίνηση αίματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4099/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:191636 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης αίματος (cpv:85146000-4), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.000,00€. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη για υπηρεσίες αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4049/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:191470 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, από  ιδιωτικό εργαστήριο του Βορείου Έβρου με κριτήριο αξιολόγησης την υψηλότερη ποσοστιαία έκπτωση επί των συμβεβλημένων τιμών του ΕΟΠΥΥ (CPV: 85140000-2), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης […]

Διακήρυξη για προμήθεια με χειρουργικό υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3582/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 185238 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικό υλικό (CPV 33169000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόσκληση για προμήθεια με ιατρικά αέρια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρικά αέρια (CPV:24111500-0), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης  ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 25.979,44€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με ιατρικά αέρια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρικά αέρια (CPV:24111500-0), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης  ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης  15.850,90€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με κιγκλιδώματα-σήτες-στόρια

Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια με κλειστές ανοξείδωτες λάντζες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Ακτινοφυσικής, με καθεστώς εκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για την ετήσια παροχή υπηρεσιών για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων του Ακτινολογικου Εργαστηρίου του Γενικου Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. Πρόσκληση