Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών για κλίβανο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός κλιβάνου πλάσματος STERAD 1009TM, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.408,00€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για αντικατάσταση δικτύου ατμού μαγειρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση του δικτύου ατμού των μαγειρείων (CPV:44110000-4),με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.800,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

Προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 6.386,00€

Περισσότερα »

Απόφαση παράτασης διενέργειας προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της

Περισσότερα »