Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για ιματισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ιματισμό (CPV:18230000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.903,87€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Περισσότερα »

Διακήρυξη-Ταμειακή Διαχείριση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6700/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με αντικείμενο την ταμειακή διαχείριση των διαθεσίμων και την τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ATM)στους χώρους του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Περισσότερα »

Διακήρυξη για προμήθεια ψυκτικής φυγόκεντρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6532/2020 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια ψυκτική φυγόκεντρο, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών σε πληροφοριακά συστήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6322/2020 Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV :

Περισσότερα »

Διακήρυξη δημόσιας σύμβασης για το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείο Διδυμοτείχου»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

Περισσότερα »