Υγρά Εμφάνισης – Στερέωσης Ακτιν. Πλακών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια υγρών εμφάνισης – στερέωσης ακτινογραφικών πλακών (CPV:24931230-0) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός

Περισσότερα »

Προστέγασμα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την κατασκευή προστεγάσματος στην είσοδο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης

Περισσότερα »

ΓΑΝΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.7870/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΓΑΝΤΙΑ (CPV 33141420-0) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Περισσότερα »

ΣΥΡΙΓΓΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.7869/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΣΥΡΙΓΓΕΣ (CPV 33141310-6), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ,ΜΕΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ

Περισσότερα »

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.800,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη

Περισσότερα »

Φίλτρα Αερισμού – Κλιματισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με φίλτρα αερισμού – κλιματισμού (CPV 42514310-8), ενδεικτικής δαπάνης 3.116,12€

Περισσότερα »

Συντήρηση υποσταθμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κατάθεση προσφοράς για την συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης με δύο μετασχηματιστές ελαίου 630KVA έκαστος και συντήρηση γενικού πεδίου του πίνακα χαμηλής τάσης,

Περισσότερα »

Προμήθεια ΗΥ & εκτυπωτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και του ΚΕΦΙΑΠ με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και αδειών χρήσης WINDOWS 10, συνολικής ενδεικτικής

Περισσότερα »

Προμήθεια μιας φυγόκεντρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας φυγόκεντρου Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7434/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια μίας

Περισσότερα »

Προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφου

Προμήθεια ενός Ηλεκτροκαρδιογράφου Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, κατόπιν της αριθμ. 7424/12-11-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή, θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκαρδιογράφου (CPV: 33123230-9) με

Περισσότερα »