Πρόσκληση για ηλεκτρικές συσκευές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ηλεκτρικές συσκευές (CPV: 39710000-2), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00€ με φπα και με

Περισσότερα »

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5214/2020 Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των πέντε (5) μηχανημάτων Nikisso, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2)

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εγκατάσταση νέας εισόδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια εγκατάσταση νέας εισόδου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.300.00€

Περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υδραυλικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με τα παρακάτω είδη Υδραυλικού υλικού (CPV 44115200-1), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.032,15€ με

Περισσότερα »

Πρόσκληση για εξοπλισμό ενδοουρολογικών επεμβάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχουμε εξοπλισμό για ενδοουρολογικές επεμβάσεις, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.200,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »

Προμήθεια ανταλλακτικών για πίνακες αυτοματισμού δύο γεννητριών-Η/Ζ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους πίνακες αυτοματισμού των δύο (2) γεννητριών-Η/Ζ (CPV: 31600000-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο

Περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4221/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 92603 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (CPV:79713000-5) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 210.000,00€

Περισσότερα »

Μέλη επιτροπής διαγωνισμού

Διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμούγια το έργο: «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Κτίριο του Γενικού  Νοσοκομείου Διδυμοτείχου» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πατήστε

Περισσότερα »