Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάδειξη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 550/2021 Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια με υγειονομικό υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 490/2021 Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με υγειονομικό υλικό, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.804,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για ένα έτος

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη Ιατρού Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 9396/2020 Για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια μιας συσκευής ίσχαιμου περίδεσης tourniquet

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με μίας (1)συσκευής ίσχαιμου περίδεσης tourniquet (CPV:33141620- 2), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και με κριτήριο κατακύρωσης την

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προσφορά κατασκευής στεγάστρων και μεταλλικού κλοβού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνκατασκευή δυο κυκλικών στεγάστρων και ενός μεταλλικού κλοβού (CPV: 45000000-7) στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης τηνχαμηλότερη τιμή,

Περισσότερα »

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών για κλίβανο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός κλιβάνου πλάσματος STERAD 1009TM, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.408,00€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »