ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7088/2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 171298

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροδφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV : 72261000-2) και β) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού ΣυστήματοςεΥγείας «ΑΣKΛΗΡΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL» (SLA) (CPV: 50312600-1) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  99.600,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά, βάσει τιμής.