ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5077/2021

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου για το αρχείο του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV 70220000-9), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, με ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος 330,00€ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο.