Διενέργεια κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού
για το έργο:

«Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Κτίριο του Γενικού  Νοσοκομείου Διδυμοτείχου» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).