Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την ανάδειξη μειοδότη, για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τριών (3)
δεξαμενών πετρελαίου (3χ20.000lit) (CPV: 90913200-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 7.750,00€ με φπα.