Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ενός προγράμματος προστασίας κατά των «ιών» των υπολογιστών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής