Πίνακας Μοριοδότησης Συνέντευξης

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πρόσκληση για προμήθεια με ένα σετ ρεζοκτοσκοπίου μονής ροής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα(1) σετ ρεζοκτοσκοπίου μονής ροής,  συμβατό με την υπάρχουσα οπτική του ρεζεκτοσκοπίου TURis του Νοσοκομείου (CPV 33162200-5), ενδεικτιΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα(1) σετ ρεζοκτοσκοπίου μονής ροής,  συμβατό με την υπάρχουσα οπτική του ρεζεκτοσκοπίου TURis του Νοσοκομείου (CPV […]

Συμμετοχή του Γ. Ν. Διδυμοτείχου στη 2Η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια με ιατρική γάζα- επιδεσμικό υλικό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 213128 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρική γάζα-επιδεσμικόυλικό(CPV33141110-4), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος,συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 96.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερητιμή. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία Τμήματος Βοηθών Νοσοκόμων στο ΔΙΕΚ Διδυμοτείχου

Το Σωματείο εργαζομένων ενημερώνει τα μέλη του ότι δημιουργήθηκε τμήμα Βοηθών Νοσοκόμων στο ΔΙΕΚ Διδυμοτείχου.Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν μετά τις 6/9/2023.Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.Τηλ. ΔΙΕΚ: 2553022478 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 885.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΕΣ

Διακήρυξη για προμήθεια με συρραπτικά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 210127 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΕΕΕΣ

Διακήρυξη για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων δυο αναλυτών αερίων αίματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 210146 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού δύο  (2)  αναλυτών, για την διενέργεια εξετάσεων αερίων αίματος στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 38432100-3), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα […]

Πρόσκληση για ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2023 & 2024 και  για τον έλεγχο της απογραφής των αποθεμάτων της χρήσης των ετών 2023 & 2024 του  Γενικού  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου (CPV: 79212000-3), σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως προβλέπεται από το άρθρο […]

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 198462 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α. των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)  του Γ.Ν. Διδυμοτείχου  (CPV 90524400-0) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 258.600,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης […]