Πρόσκληση για προμήθεια σχισμοειδούς λυχνίας με ηλεκτρικό τραπέζι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια (1) σχισμοειδή λυχνία με ηλεκτρικό τραπέζι (CPV31532100-5), ενδεικτικής δαπάνης 5.500,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Συνοπτικός Οδηγός για την Ψηφιακή Δήλωση Γεννήσεων Οδηγίες στα ελληνικά Οδηγίες στα αγγλικά Εγκύκλιος

Πρόσκληση για προμήθεια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πέντε (5) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρεις (3) οθόνες (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.000,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια αναλώσιμου υλικού για το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό εργαστήριο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νσζοκομείου Διδυμοτείχου με Αναλώσιμο Υλικό Μικροβιολογικού & Ακτινολογικού Εργαστηρίου (CPV 33790000-4), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης27.860,00€ € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια με Υγρό Οξυγόνο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8485/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 173108 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια με ειδικά απολυμαντικά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8475/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 172627 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια  του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ειδικά απολυμαντικά (CPV 24455000-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος , συνολικής ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.400,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γραφική ύλη(CPV 30192700-8),για χρονικόδιάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει τιμής, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.583,66€ με Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για εξοπλισμό συστήματος επούλωσης τραυμάτων

 Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους με cpv 33000000-0 αναλώσιμα και συνοδό εξοπλισμό συστήματος επούλωσης τραυμάτων με τη μέθοδοδ της αρνητικής πίεσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρόσκληση για προμήθεια βελόνας ραδιοσυχνοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου μίας βελόνης καυτηριασμού ηλεκτροδίου ραδιοσυχνότητας με την τεχνολογία RFA,(CPV 33000000-0), ενδεικτικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με φωτοαντιγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με φωτοαντιγραφικό χαρτί(CPV30197643-5) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 8.370,00€ με ΦΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ