Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γραφική ύλη(CPV 30192700-8),για χρονικόδιάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει τιμής, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.583,66€ με Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για εξοπλισμό συστήματος επούλωσης τραυμάτων

 Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους με cpv 33000000-0 αναλώσιμα και συνοδό εξοπλισμό συστήματος επούλωσης τραυμάτων με τη μέθοδοδ της αρνητικής πίεσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρόσκληση για προμήθεια βελόνας ραδιοσυχνοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου μίας βελόνης καυτηριασμού ηλεκτροδίου ραδιοσυχνότητας με την τεχνολογία RFA,(CPV 33000000-0), ενδεικτικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με φωτοαντιγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με φωτοαντιγραφικό χαρτί(CPV30197643-5) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 8.370,00€ με ΦΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με γάντια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια μιας χρήσεως (CPV18424300-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.678,00€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία,για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου: • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή A.΄• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Νεφρολογίας στον […]

Πρόσκληση για προμήθεια με χειρουργικά γάντια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικά γάντια (CPV33141420-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 14.914,20€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με αναλώσιμο υλικό αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υλικό αποστείρωσης ατμού (CPV33695000-8) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.944,00€ με ΦΠΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με Rapid Test

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (RAPID TEST) (cpv 33141625-7 Εξοπλισμοί Διάγνωσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 14.300,00€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ