Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Ενίσχυση του Γ. Ν. Διδυμοτείχου με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 με Κωδικό ΟΠΣ:5067799

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ. Ν. Διδυμοτείχου με επικουρικό προσωπικό για την
ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
Κωδ. ΟΠΣ: 5067799

Περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη Ιατρού Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 9396/2020 Για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια μιας συσκευής ίσχαιμου περίδεσης tourniquet

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με μίας (1)συσκευής ίσχαιμου περίδεσης tourniquet (CPV:33141620- 2), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και με κριτήριο κατακύρωσης την

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προσφορά κατασκευής στεγάστρων και μεταλλικού κλοβού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνκατασκευή δυο κυκλικών στεγάστρων και ενός μεταλλικού κλοβού (CPV: 45000000-7) στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης τηνχαμηλότερη τιμή,

Περισσότερα »

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών για κλίβανο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός κλιβάνου πλάσματος STERAD 1009TM, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.408,00€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για αντικατάσταση δικτύου ατμού μαγειρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση του δικτύου ατμού των μαγειρείων (CPV:44110000-4),με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.800,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

Προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 6.386,00€

Περισσότερα »

Απόφαση παράτασης διενέργειας προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων

ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της

Περισσότερα »