Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών δύο εξυπηρετητών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δύο εξυπηρετητών (HP ML350pT08E5) και (HP Proliant ML350 Gen9), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV:72267100-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 5.952,00€ με […]

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου στο ΔΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου των ιατρών και του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Διδυμοτείχου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη Εσωτερικού Ελεγκτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με ακτινολογικά φιλμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απόφαση Διοικητή για εκλογή Νοσηλευτικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια σπιρόμετρου με ενσωματωμένο οξύμετρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός σπιρόμετρου με ενσωματωμένο οξύμετρο (CPV 33141620-2), για τα Ε.Ι. του  Πνευμονολογικού, του Γ.Ν Διδυμοτείχου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.800,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με ουροσυλλέκτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διακήρυξη για ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 462/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 154304 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη για επισκευή και συντήρηση ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7704/2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 140640 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV 50421000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.694,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ