Πρόσκληση για προμήθεια με αναισθησιολογικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό (cpv 33170000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 30.128,19€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρόσκληση για την κάλυψη αναγκών εξαιτίας αναστολής καθηκόντων του προσωπικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επείγουσα παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κάλυψης των αναγκών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που προέκυψαν από το προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7239/2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 139823 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης Α. των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ) και Β. των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 90524400-0) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 119.300,00€ με ΦΠΑ και […]

Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2021 & 2022 και για τον έλεγχο της απογραφής των αποθεμάτων της χρήσης των ετών 2021 & 2022 του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV: 79212000-3), σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως προβλέπεται από το άρθρο […]

Διακήρυξη για αντιδραστήρια και αναλώσιμα του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 6930/2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 139610 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για την διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696100-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00€ […]

Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ως ακολούθως: • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Ουρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β.΄• Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας Χειρουργικής στον […]

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια καθετήρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6226/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ME ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (CPV 33141200-2), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 46.746,24€ ΜΕ Φ.Π.Α, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια με γάζα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6225/2020 Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με γάζα(CPV 33141114-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.265,86€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ

Διακήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6093/2021 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ

Πρόσκληση για ένα ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς  για την προμήθεια της αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα ψυγείο συντήρησης ασκών αίματος CPV: 39711130-9, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 5.500,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ